လူမႈေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး

၂။      စစ္ေတြတကၠသုိလ္

၃။      နည္းပညာတကၠသိုလ္

၄။      ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္

၅။      ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမားေရးဦးစီးဌာန

၆။      ျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာန

၇။      ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

၈။      ျပည္နယ္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပည္နယ္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

၉။      ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန

၁၀။    သူနာျပဳ/သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း

၁၁။    ျပည္နယ္ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးဦးစီးဌာန

လူမႈေရး၀န္ၾကီးဌာန သတင္းမ်ား