လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔

၂။      ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံး

၃။      အမွတ္(၄)လုံၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴးရုံး

၄။      အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

၅။      အက်ဥ္းဦးစီးဌာန

၆။      လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန

၇။      နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံး

၈။      ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန

လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ား