ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား အမည္စာရင္း

စဥ္အမည္ရာထူးဌာန
၁။ဦးညီပုျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔
၂။ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးလုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၃။ဦးေက်ာ္လြင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
၄။ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးဘ႑ာေရး၊အခြန္၊စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြား ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။ဦးမင္းေအာင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၆။ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံျပည္နယ္ဝန္ႀကီးလွ်ပ္စစ္၊စက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၇။ေဒါက္တာခ်မ္းသာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးလူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန
၈။ဦးပုန္ေဘြျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန
၉။ဦးေက်ာ္လွထြန္းျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔
၁၀။ေဒၚယဥ္လွျပည္နယ္စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔
၁၁။ဦးတင္ေမာင္ေဆြအတြင္းေရးမွဴးရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သတင္းမ်ား