ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ဦးတင္ႏု (ေခၚ) တင္ႏုေအာင္

မာန္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ဦးမင္းၾကည္

သံတြဲ မဲဆႏၵနယ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ေဒၚနီနီေမျမင့္

ေတာင္ကုတ္ မဲဆႏၵနယ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ဦးျမင့္ေဝ

ဂြ မဲဆႏၵနယ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

ဦးေမာင္သိန္းခိုင္

စစ္ေတြ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးဦးထြန္းေမာင္

ပုဏၰားကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးဦးလွေစာ

ေျမာက္ဦး မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးဦးထြန္းဝင္း

ေက်ာက္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးစစ္နိုင္

မင္းျပား မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ

ဦးသိန္းေဆြ

အမ္း မဲဆႏၵနယ္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ

ဦးေဖသန္း

ေျမပုံ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ (ခ) ဦးလွျဖဴ

ေပါက္ေတာ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

 

ေဒၚခင္ေစာေဝ

ရေသ့ေတာင္ မဲဆနၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ

ဦးလွထြန္းေက်ာ္

ေမာင္ေတာ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးဘရွိန္

ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

 

ရမ္းျဗဲ မဲဆႏၵနယ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ


 အမ်ိဴးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

 

ဦးေဝစိန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁
ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ

ဦးတက္ထြန္းေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးခင္ေမာင္လတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃
ရခိုင္အမ်ိုးသားပါတီ

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးျမင့္နိုင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၅
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးေအးသာေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၆
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးေက်ာ္သိန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၇
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၈
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၉
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးေက်ာ္သန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ေဒၚထုေမ

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

ဦးစိုးဝင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ