ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      ျပည္နယ္ရသုံးမွန္း ေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

၂။      ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန

၃။      ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

၄။      ျပည္နယ္အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန

၅။      ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန

၆။      ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

၇။     ျပည္နယ္ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန

၈။      ျပည္နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန

၉။      ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန

၁၀။    ျပည္နယ္အေသးစားစက္မႈလက္မႈဦးစီးဌာန

၁၁။    ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

၁၂။    ပင္စင္ဦးစီးဌာန

၁၃။    ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၁၄။    ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း

၁၅။    ျပည္နယ္ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ရုံး

ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ား