ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၂။      အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

၃။      လူမႈဖူလုံေရး႐ုံး

၄။      အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

၅။      ျပည္တြင္းကုန္တင္ကုန္ခ်ေကာ္မတီ႐ုံး

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ား