လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း

၂။      ျပည္နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

၃။      ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာန

၄။      ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

၅။      ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

၆။      ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

၇။      ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဌာန

၈။      ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း

၉။      ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၁၀။    ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

၁၁။    ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္

၁၂။    မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၁၃။    ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၁၄။     လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္းမႈဌာနခြဲ(ပို႔ဆက္)

၁၅။    စစ္ေတြသေဘၤာက်င္း

၁၆။    မီးရထားစီးမံကိန္း

၁၇။    မီးရထား

၁၈။     ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း

လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ား