စည္ပင္သာယာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔

၂။      ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

၃။      ျပည္နယ္သာသနာေရးဦးစီးဌာန

၄။      ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည့္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

၅။      ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားထပ္ဆင့္လႊင္စက္႐ုံ

၆။      ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္

စည္ပင္သာယာေရး၀န္ၾကီးဌာန သတင္းမ်ား