စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအမည္စာရင္းမ်ား

၁။      ျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန

၂။      ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန(ေရအရင္းအျမစ္)

၃။      ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန

၄။      ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(စက္မႈသီးႏွံ)

၅။      ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

၆။      ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

၇။      ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန

၈။      ျပည္နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

၉။      ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

၁၀။    ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း(သစ္ထုတ္)

၁၁။    ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

၁၂။    ျပည္နယ္စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

၁၃။    သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန(ဆားလုပ္ငန္း)

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန သတင္းမ်ား